EU

NGC EU Ardent Agro Ltd.

Oceania

Europe

Africa

North America

world map Oceania Asia Europe Africa South America Central America North America
Active Ingredient and ConcentrationProduct TypeReg. NO.
Bentazone98% TC20190700PWSG
Dicamba98% Tech20140254PWSG
Florasulam98% Tech20182250PWSG
Imazamox98% Tech20192196PWSG
Metamitron98% Tech20150270PWSG
Nicosulfuron97% Tech20160515PWSG
Active Ingredient and ConcentrationProduct TypeReg. NO.
Azoxystrobin98% TC20150174PWSG
Boscalid98% TC20170480PWSG
Chlorothalonil98.5% TC20130824
Difenoconazole95% TechB1400203
Epoxiconazole97% Tech20171244PWSG
Fludioxonil98% Tech20191723PWSG
Prochloraz97% Tech20160514PWSG
Prothioconazole98% Tech20171466 PWSG
Pyraclostrobin98% Tech20170924PWSG
Tebuconazole97.5% Tech20160516PWSG
Active Ingredient and ConcentrationProduct TypeReg. NO.
Chlorantraniliprole97.5% TechPCS No 06690
Chlorpyrifos98% Tech2013-0978
Active Ingredient and ConcentrationProduct TypeReg. NO.
Trinexapac-ethyl97.5% Tech20172203PWSG